Aktuellt

18.12.2015

God Jul och ett Gott Nytt År 2016!!

Året 2015 börjar lida mot sitt slut och det har blivit dags att blicka framåt mot nästa år och vårterminen. Edu Arena-projektet fortsätter åtminstone under hela nästa år. De fortbildningar som redan är planerade till vårterminen finns under fliken kurser. Där uppdateras även informationen kontinuerligt.

Önskar er alla en riktigt God Jul och ett framgångsrikt Nytt År!

15.09.2014

Benchmarking för ämneslärare i engelska och främmandespråk

Benchmarkingen fortsätter nu med ämneslärarna i engelska och främmandespråk.

Benchmarkingen ger lärarkollegor från olika kommuner möjlighet att besöka varandras skolor. Precis som tidigare kommer ämneslärarna som nu berörs av benchmarking att få besöka två andra ämneslärare i deras högstadieskolor samt fungera som värd när de andra lärarna besöker den egna skolan. När skolbesöken har utförts kommer alla som deltagit i denna omgång av benchmarkingen att samlas till en gemensam utvärderingsträff.

Syftet med fortbildningen är att lärarna genom att bekanta sig med undervisningen i andra skolor ska få inspiration och nya idéer samt att nätverken mellan lärare från olika kommuner ska fördjupas.

De ämneslärare som nu berörs av benchmarkingen kommer per e-post att få en personlig kallelse till ett inledande informationsmöte 24.9.2014. En del av lärarna som kallas till mötet undervisar även i andra ämnen, men vi kommer att göra vårt bästa för att deltagarna matchas ihop med lärare som undervisar i samma ämnen. Vi hoppas att detta ska bli en givande fortbildning för alla deltagare!

15.09.2014

Klasslärare: Anmäl ditt intresse för benchmarking till höstterminen!

För närvarande firar vi sommarlov men till hösten fortsätter Edu Arena-projektet med nya krafter. Redan från början av läsåret 2014-2015 erbjuder vi dig som är klasslärare i åk 1-6 möjligheten att delta i benchmarking.
HÄR kan du läsa mer om konceptet och vad det går ut på!

Tidigare har benchmarking ordnats bland alla rektorer och bland flera ämneslärargrupper. Nu står alltså ni klasslärare på tur!
P.g.a. att klasslärarna är så många till antalet har vi inte möjlighet att kalla in er alla till denna fortbildning. Istället får ni som är intresserade av fortbildningen göra en elektronisk intresseanmälan (länk till formuläret finns i INBJUDAN).

På basis av anmälningarna försöker vi skapa ändamålsenliga besöksgrupper och således skräddarsy en benchmarkingomgång för er klasslärare.

OBS! En inlämnad intresseanmälan leder inte automatiskt till att man antas till fortbildningen! Dels måste vi få in ett tillräckligt antal anmälningar för att fortbildningen ska ordnas, dels måste deltagarna representera tillräckligt många olika skolor för att det ska vara meningsfullt att besöka varandra. Det optimala vore om 1-2 klasslärare per skola anmäler sig till fortbildningen…

Intresseanmälningsformuläret är öppet t.o.m. den 22.8.2014! Det rekommenderas dock att man anmäler sig så fort som möjligt för att underlätta den fortsatta planeringen!
De rektorer som tidigare deltagit i Edu Arenas benchmarking (höstterminen 2012) kan inte delta på nytt den kommande terminen.

Har du frågor eller funderingar kring benchmarkingen, tveka inte att ta kontakt med projektkoordinatorn!

15.09.2014

Benchmarking för ämneslärare i finska och naturvetenskaper vårterminen 2014

Benchmarkingen går nu över till att omfatta ämneslärarna i finska och naturvetenskaper. Dessa ämnen har valts ut eftersom de tillsammans med modersmålet och matematiken utgör kärnämnena inom Toppkompetens-projektet.

Benchmarkingen ger lärarkollegor från olika kommuner möjlighet att besöka varandras skolor. Precis som tidigare kommer ämneslärarna som nu berörs av benchmarking att få besöka två andra ämneslärare i deras högstadieskolor samt fungera som värd när de andra lärarna besöker den egna skolan. När skolbesöken har utförts kommer alla som deltagit i denna omgång av benchmarkingen att samlas till en gemensam utvärderingsträff.

Syftet med fortbildningen är att lärarna genom att bekanta sig med undervisningen i andra skolor ska få inspiration och nya idéer samt att nätverken mellan lärare från olika kommuner ska fördjupas.

De ämneslärare som nu berörs av benchmarkingen kommer per e-post att få en personlig kallelse till ett inledande informationsmöte den 29.1.2014. En del av lärarna som kallas till mötet undervisar även i andra ämnen såsom engelska och mofi, men vi kommer att göra vårt bästa för att deltagarna matchas ihop med lärare som undervisar i samma ämnen. Vi hoppas att detta ska bli en givande fortbildning för alla deltagare!

15.09.2014

Julhälsning 2013

Inom Edu Arena sammanfattar vi nu året och skickar in rapporter om vår verksamhet till Regionförvaltningsverket. Fr.o.m. nästa år fortsätter projektet med både nya och bekanta aktiviteter. Vi inleder vårterminen med en ny omgång av benchmarkingen – den här gången står ämneslärarna i finska och naturvetenskaper i tur att besöka varandras skolor. Vi kommer även att ordna en fortbildning om kompetensutvecklingssamtal riktad till skoldirektörer, rektorer och vicerektorer i januari.

I övrigt siktar vi på att även i fortsättningen ordna fortbildningar som ställer deltagarnas egen aktivitet och nätverkande med varandra i fokus. Under året har flera lärare från Edu Arenas nätverk anlitats som kursdragare och handledare vid olika tillfällen – tusen tack till er för ert engagemang! Vi fortsätter alltså sprida kunnandet mellan våra kommuner under det kommande året.

Edu Arena tackar för ett gott samarbete under året som gått och önskar alla en God Jul och ett Framgångsrikt Nytt År 2014!

15.09.2014

Kompetensutvecklingssamtal som arbetsform

En av målsättningarna för Edu Arena-projektet år 2014 är att omforma utvecklingssamtalen, så att de framöver skulle fokusera mera på kompetensutveckling.

Inom Toppkompetens-projektet görs ju kommunvisa utvecklingsplaner upp, där tyngdpunkterna för skolutvecklingen framöver preciseras. Även i andra kommunala styrdokument definieras målen och utvecklingsområdena för skolväsendet. Den huvudsakliga uppgiften för kompetensutvecklingssamtalen blir att fokusera på hur den enskilda medarbetaren kan utvecklas professionellt i linje med de målsättningar som finns för verksamheten.

Vi kommer att ordna en fortbildningseftermiddag riktad till skoldirektörer, rektorer och (vid behov) vicerektorer kring detta tema i slutet av januari 2014. Tillfället är tänkt för personer som har i uppgift att hålla utvecklingssamtal med sina medarbetare. Under fortbildningen behandlas bl.a. följande frågeställningar:
- Hur håller man ett meningsfullt kompetensutvecklingssamtal?
- Hur fokuserar man på medarbetarens uppdrag, roll och utveckling i verksamheten?
- Hur kunde en samtalsbotten som betonar kompetensutvecklingsdimensionen se ut?

Som föreläsare fungerar Lisa Kamis-Nyfors, som är PM, utbildare och arbetshandledare. Fortbildningen innehåller både föreläsningsdelar och korta grupparbeten kring frågorna ovan.

Skolledarna inom Edu Arena-området kommer att delas in i två grupper.

- För skoldirektörerna, rektorerna och vicerektorerna i Karleby, Kronoby och Larsmo hålls fortbildningen i Karleby måndagen den 20.1.2014 kl. 13-16.
- För skoldirektörerna, rektorerna och vice rektorerna i övriga kommuner – dvs. Nykarleby, Jakobstad och Pedersöre – hålls fortbildningen i Nykarleby tisdagen den 21.1.2014 kl. 13-16.

Boka in datumet för din kommuns fortbildningstillfälle redan nu och fundera om vicerektorn på din skola också kunde ha nytta av att delta vid tillfället! Närmare information om detta kommer senare när kursen börjar närma sig.

15.09.2014

Osaava – Kunnig Forum i Åbo 13-14.11

Förra veckan deltog vi (Johanna Storbacka och Leif Jakobsson) i seminariet ”Osaava – Kunnig Forum” som ordnades i Åbo. Vi fick ta del av två intressanta dagar med flera inspirerande föreläsningar och givande diskussioner med representanter för andra Kunnig-projekt.

Vi fick även dela med oss av erfarenheterna från Edu Arena, eftersom vi blivit ombedda att hålla en presentation om vårt projekt. Vi berättade bl.a. om hur vi under den senare delen av projekttiden alltmer börjat satsa på att ordna fortbildningar där lärarna utvecklas i samråd med kollegorna. Vi har numera färre utomstående föreläsare och lär oss istället av varandra.

Vi delgav bl.a. den respons vi fått på benchmarkingen av de grupper som hittills varit med om den delen av projektet. Flera seminariedeltagare visade intresse för vår satsning och ville höra mera om hur vi lyckats få ett genomslag inom vårt nätverk för den här typen av fortbildning. Det var trevligt att kunna dela med sig av våra goda erfarenheter och bidra med inspiration till andra projekt!

Nedan följer några kommentarer vi fått av rektorer och lärare som deltagit i benchmarking:

”Genom att jämföra skolor, organisationen och undervisningen i skolorna har vi fått många idéer och tips som vi kan använda i den egna skolan. Många aha-upplevelser – såhär ska vi göra, kryddade besöken.”

”Benchmarkingen har gett nya infallsvinklar på det egna arbetet/…/Samtidigt har benchmarkingen skapat nya kontakter.”

”Benchmarking ger energi, bekräftelse och uppbackning för en ensam ämneslärare.”

”I samarbete med andra får vi upp ögonen för styrkor och svagheter i den egna skolan. I och med besöken kartläggs nuläget och vi kan börja med utvecklingen åt rätt håll/…/Nu är inspirationen på topp!”

För närvarande är ämneslärarna i modersmål och matematik ute och besöker varandra i regionens högstadier. Det ska bli spännande att ta del av deras reflektioner sedan när skolbesöken har avslutats. Till vårterminen fortsätter sedan benchmarkingen med nya ämneslärargrupper.

15.09.2014

Fortbildning om värdegrundsfrågor i Vasa 4.11.2013

Skolans värdegrund är ett tema som kommer att aktualiseras igen när arbetet med läroplansförnyelsen inleds i kommunerna. Nu ordnar Edu Arena tillsammans med Vasa stad, Vasa övningsskola och CLL vid Åbo Akademi en fortbildning där frågor om normer och värden i skolpraktiken lyfts upp samt där deltagarna får inleda en värdediskussion inför det kommande läroplansarbetet!

Som föreläsare vid kursen ”Värdegrundsfrågor i pedagogers vardag” fungerar professor Kennert Orlenius från Högskolan i Borås. Målet med fortbildningen är att konkretisera värdegrundsfrågorna och diskutera vad de normer och värden som vi förväntas följa inom den grundläggande utbildningen innebär i praktiken.

Kursen äger rum den 4.11 kl. 14:30-20 vid Academill i Vasa. För Edu Arenas deltagare ordnas gemensam busstransport som stannar vid följande hållplatser:
Karleby stadshus kl. 11:55, Kronoby S-market kl. 12:10, Pedersöre idrottscentrum (Bennäs) kl. 12:30, Oxhamns skola (Jakobstad) kl. 12:50 samt Nykarleby busstation kl. 13:10. Bussen stannar vid samma ställen på hemvägen.

Efter Orlenius’ föreläsning ordnas gruppdialoger där deltagarna får diskutera värdegrundsfrågor utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner från föreläsningen. Följande dokument används som grund för diskussionen och bör således studeras på förhand (klicka på dokumentnamnen):
- Lärarens yrkesetik och yrkesetiska principer
- Kapitel 2.2 (sidorna 9-10) “Värdegrunden för den grundläggande utbildningen” i UBS’ Utkast till gunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen)

Fortbildningen är avgiftsfri, inklusive servering. Edu Arenas medlemskommuner står för busstransporten.

Välkommen med på fortbildning!

15.09.2014

Benchmarkingen går över till ämneslärarna i modersmål och matematik

Under föregående termin deltog ämneslärare i musik, bildkonst, textilslöjd, teknisk slöjd och religion i benchmarking. Nu fortsätter vi detta projekt genom att kalla ämneslärarna i modersmål och litteratur samt i matematik till benchmarking.

Benchmarkingen ger lärarkollegor från olika kommuner möjlighet att besöka varandras skolor. Precis som tidigare kommer ämneslärarna som nu i höst berörs av benchmarking att få besöka två andra ämneslärare i deras högstadieskolor samt fungera som värd när de andra lärarna besöker den egna skolan. När skolbesöken har utförts kommer alla som deltagit i denna omgång av benchmarkingen att samlas till en gemensam utvärderingsträff.

Syftet med fortbildningen är att lärarna genom att bekanta sig med undervisningen i andra skolor ska få inspiration och nya idéer samt att nätverken mellan lärare från olika kommuner ska fördjupas.

De ämneslärare som nu berörs av benchmarkingen kommer per e-post att få en personlig kallelse till ett inledande informationsmöte i september. Vi hoppas att detta ska bli en givande fortbildning för alla deltagare!

15.09.2014

Projektet Toppkompetens

Utbildningsstyrelsen startade år 2012 projektet Toppkompetens, vars målgrupp är alla svensk- och tvåspråkiga kommuner i fasta Finland. I såväl nationella som internationella undersökningar uppvisar de finlandssvenska eleverna svagare inlärningsresultat jämfört med eleverna i finska skolor. För att minska de utbildningsmässiga skillnaderna och förbättra skolornas resultat behövs ett eget finlandssvenskt skolutvecklingsprojekt. Utbildningsstyrelsen leder projektet men det genomförs tillsammans med flera finlandssvenska samarbetsparter, t.ex. Åbo Akademi, Helsingfors Universitet, Finlands Kommunförbund, Förbundet Hem och skola och Finlands Svenska Lärarförbund.

Projektets främsta målsättning är att stödja det pedagogiska ledarskapet i kommunerna, bl.a. genom att göra upp utvecklingsplaner för kommunernas skolväsende. Andra målsättningar är att förbättra de finlandssvenska elevernas läs- och skrivfärdigheter, utveckla finskundervisningen och att stärka intresset för de naturvetenskapliga ämnena. Projektarbetet genomförs bl.a. i lokala utvecklingsgrupper, där Edu Arenas kommuner (Jakobstad, Larsmo, Karleby, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre) tillsammans bildar en grupp. Skoldirektörer, rektorer, lärare och beslutsfattare kommer att engageras i utvecklingsarbetet och därför kommer projektet att presenteras för undervisningspersonalen inom den grundläggande utbildningen under en gemensam regional fortbildningsdag den 12.8.2013.

Mer om projektet Toppkompetens kan du läsa på Utbildningsstyrelsens hemsidor.

15.09.2014

Framtidens lärande

Den 16–17.5.2013 deltog Edu Arenas projektkoordinator tillsammans med 30 av nejdens skolledare och rektorer i konferensen ”Framtidens lärande”. Konferensen ägde rum i Stockholm och innehöll ett digert program med fokus på skolutveckling och IKT i undervisningen. Syftet med deltagandet var att ta del av de senaste influenserna kring IKT och skolutveckling i hopp om att få nya idéer och inspiration för kommande utvecklingsåtgärder i vår region och inom Edu Arena.


Eva-Lis Sirén från Lärarförbundet talar på stora scenen

Konferensen samlade uppskattningsvis drygt 1000 deltagare från flera länder. Bland de medverkande fanns representanter för många olika områden – skola, myndigheter, it-branschen, forskning och den politiska arenan. Förutom scenprogram och utställningar ordnades en stor mängd valbara seminarier och aktiviteter, vilket gjorde att deltagarna kunde skräddarsy sitt konferensprogram utifrån egna önskemål och behov. Många av nejdens deltagare vittnade om givande möten och föreläsningar under de två dagarna som konferensen pågick.

Såväl skolutvecklare som forskare framhöll att IKT:ns intåg i undervisningen i förlängningen kommer att innebära ett pedagogiskt paradigmskifte. IKT minskar inte lärarens roll – tvärtom – men med digitaliseringen förändras lärarens uppgift. Framöver betonas att pedagogens uppdrag är att lära ut färdigheter, istället för att förmedla kunskap och färdiga lösningar. I flera anföranden underströks även att man med hjälp av IKT kan åstadkomma en mer individualiserad undervisning, som tar hänsyn till olika lärstilar och som ställer elevens delaktighet och aktivitet i fokus.

Bland de valbara aktiviteterna spanade jag särskilt efter sådana som berörde undervisningspersonalens kompetensutveckling. I de flesta talturer på stora scenen betonade man att det behövs medvetna satsningar för att främja lärarnas IKT-kompetens. Det räcker alltså inte att enbart digitalisera skolorna – för att IKT-användningen i undervisningen ska öka är det av yttersta vikt att pedagogerna erbjuds kontinuerlig fortbildning för att utveckla sitt kunnande!

Jag besökte även en intressant utställning där skolutvecklare från Mölndal förevisade en elektronisk kompetensbank man skapat inom kommunen. Man ville samla goda lärresurser på nätet och nå ut till alla pedagoger. Man hade redan tidigare konstaterat att det finns stora kompetensresurser hos personer inom kommunen, problemet var dock att man inte visste om varandra! För att systematisera kunnandet skapade man en webbportal som gavs namnet ”Levande kompetensbank”. Via portalen kan man med hjälp av sökord hitta läromedel, artiklar och andra resurser inom området man jobbar med, men även tips på pedagoger inom kommunen som kan vara värda att kontakta. Tack vare kompetensbanken tar man till vara kunnandet som finns inom det egna nätverket och ser till att det sprids – något som vi inom Edu Arenas nätverk också kunde åstadkomma!

Jag deltog även i en givande föreläsning om lärande samtal och kollegialt lärande. Idag pekar flera studier på värdet av att lärare får möjlighet att tillsammans reflektera över sitt uppdrag. Genom samtal, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande kan man uppnå en ökad förståelse och lösa olika frågor med hjälp av varandras kunskap. Edu Arena-projektets målsättningar handlar även i stor mån om att stimulera erfarenhetsutbytet kollegor emellan och att lära sig tillsammans och av varandra. Under föreläsningen presenterades olika metoder för att föra ett konstruktivt lärande samtal och tankegångarna inom detta område var mycket intressant att lyssna till. Från de intensiva dagarna i Stockholm tar vi således med oss en hel del inspiration och idéer för fortsatt utvecklingsarbete och fortbildning inom regionen.

15.09.2014

Den interaktiva tavlan i undervisningen

Edu Arenas digitala lärmiljöer fortsätter under vårterminen. I april ordnas två heldagsfortbildningar om den interaktiva tavlan i undervisningssyfte – det ena tillfället är avsett för klasslärare i åk 1 – 6 och det andra för realämneslärare i åk 7 – 9. Båda tillfällena lämpar sig för nybörjare!

Den interaktiva tavlan erbjuder goda möjligheter att göra undervisningen mer engagerande.
Vid vardera fortbildningarna förevisar lärare från Edu Arenas nätverk hur de använt tavlorna i sin undervising och deltagarna får därmed ta del av rent konkreta undervisningsexempel som man kan låta sig inspireras av. Under tillfällena får deltagarna också själva testa att producera sitt eget digitala undervisingsmaterial. Tillfällena erbjuder goda möjligheter att i lugn och ro experimentera sig fram och låta fantasin flöda. Under hela dagen finns det möjlighet att få handledning enskilt eller i grupp.

De digitala lärmiljöerna kommer att omfatta endast ett litet antal deltagare för att ge utrymme för individuell handledning, inspirerande gruppdiskussioner och en avslappnad fortbildningsmiljö. Fortbildningen är avgiftsfri för deltagarna och eventuella vikariekostnader ersätts av kommunernas självfinansieringsandel i projektet Edu Arena. Vi hoppas att de digitala lärmiljöerna ska sänka tröskeln för att ta i bruk nya digitala verktyg i den egna undervisningen!

15.09.2014

Benchmarkingen fortsätter - ämneslärarna i tur

Under höstterminen fick lågstadierektorerna inom Edu Arenas område delta i benchmarking. Nu har turen kommit till ämneslärarna i högstadiet.

Inledningsvis kommer ämneslärarna i musik, bildkonst, textilslöjd, teknisk slöjd och religion att kallas till ett informations- och planeringsmöte. Dessa grupper har valts ut för att de utgör sådana lärare som i huvudsak verkar ensamma på sin skola, dvs. de saknar kollegor som undervisar i samma ämne på sin arbetsplats. Nu kommer ämneslärarna att få träffa sina kollegor från andra kommuner och besöka varandras skolor!

Benchmarkingen kommer att pågå under större delen av vårterminen. Ämneslärarna kommer att få besöka två andra högstadieskolor samt fungera som värd när de andra lärarna besöker den egna skolan. Efter att skolbesöken har utförts kommer alla deltagare att samlas till en gemensam utvärderingsträff.
Syftet med fortbildningen är att lärarna genom att bekanta sig med undervisningen i andra skolor ska få inspiration och nya idéer samt att nätverken mellan lärare från olika kommuner ska fördjupas.

De ämneslärare som nu berörs av benchmarkingen kommer att få en personlig kallelse till det inledande mötet i slutet av januari. Vi hoppas att detta ska bli en givande fortbildning för alla deltagare!

15.09.2014

Edu Arena 2013 - 2014

Edu Arena har beviljats ytterligare statsunderstöd, vilket innebär att projektet fortsätter t.o.m. 31.12.2014. Den nya projektplanen innehåller många avsnitt som är bekanta från tidigare, men även en del nya inslag. Den bärande tankegången är fortsättningsvis att vi ska lära oss av varandra och sprida kunnandet kommuner och kollegor emellan. Detta är något som genomsyrar merparten av den verksamhet som ordnas inom Edu Arena.

Benchmarkingen, dvs att lärarna bereds tillfälle att besöka varandras skolor, fortsätter under hela den nya projektperioden. Det här innebär att alla ämneslärare ska omfattas av den här fortbildningsformen och att även klasslärarna ska erbjudas möjlighet att besöka sina kollegor från andra kommuner i deras skolor.

Precis som under nuvarande projektperiod kommer vi också fortsättningsvis att satsa på fortbildning inom IKT, med målsättningen att IKT-användningen i skolorna ska öka. Via digitala lärmiljöer hoppas vi kunna förmedla de nya pedagogiska möjligheterna som möjliggörs med hjälp av ny teknik.

Praktiska fortbildningskurser kommer också att ordnas i fortsättningen. Även inom dessa kurser betonas erfarenhetsutbyte, nätverkande deltagarna emellan och spridning av goda idéer. Vi ordnar gärna ämnesspecifika diskussionskvällar kring aktuella teman, så om det på fältet finns ämnen som ni vill ventilera tillsammans med kollegor från andra kommuner finns det inom Edu Arena goda möjligheter att sy ihop en fortbildning enligt era önskemål.

Nya teman för projektet blir introduktion av kompetensutvecklingssamtal och lärplattformer. Vi kommer att försöka ombilda de nuvarande utvecklingssamtalen så att de i framtiden skulle fokusera mera på kompetensutveckling utifrån den enskilda medarbetarens och arbetssamfundets önskemål och behov. Via virtuella lärplattformer hoppas vi kunna underlätta och stimulera nätverkandet mellan olika lärargrupper. De ovannämnda delarna av projektet kommer att introduceras på fältet genom olika seminarier och föreläsningar.

Ifall ni har önskemål gällande fortbildning, idéer eller annan respons som ni vill framföra till Edu Arena är ni välkomna att ta kontakt med projektkoordinatorn! Här på hemsidan hittar ni alltid uppdaterad information om det som för närvarande är aktuellt inom projektet.

15.09.2014

Edu Arenas julhälsning

Julen närmar sig och inom Edu Arena håller vi som bäst på att summera verksamheten under år 2012.

Tack till alla er som deltagit i fortbildningarna som ordnats! Under året har även flera lärare från nätverket fungerat som handledare och kursdragare vid olika fortbildningar, ett särskilt tack till er för ert engagemang!

Vi kommer även i fortsättningen att jobba enligt filosofin att vi kan lära oss av varandra. Vi ska utnyttja den kompetens som finns inom nätverket och se till att kunnandet sprids till kollegorna. Under vårterminen kommer vi bl.a. att ordna benchmarking för ämneslärare (lärarna i musik, bildkonst, textilslöjd, teknisk slöjd och religion inleder projektet) och digitala lärmiljöer för klasslärare och olika ämneslärargrupper.

Uppdaterad information om fortbildningsutbudet hittar du alltid här på hemsidan.

Ifall du känner att du vill engagera dig i en fortbildning – ordna en föreläsning eller diskussionskväll kring ett tema eller fungera som handledare – är du välkommen att ta kontakt med projektkoordinatorn!

Från Edu Arenas sida tillönskas alla en God Jul och ett Framgångsrikt Nytt År 2013!

15.09.2014

Edu Arena ordnar digitala lärmiljöer

Ett av de viktigaste målen för Edu Arena under denna projektperiod (1.1-2012 – 31.12.2013) är att få flera lärare att utveckla sina undervisningsmetoder och använda sig av mera IKT i undervisningen. Digitala lärmiljöer erbjuds som ett nytt fortbildningsalternativ för alla som känner sig osäkra gällande användningen av digitala verktyg.

De digitala lärmiljöerna erbjuder lärarna möjlighet att i en lugn miljö, utan elevers närvaro, få prova på att använda digitala verktyg samt få handledning enskilt eller i grupp. De digitala lärmiljöerna kommer att ordnas ämnesspecifikt, så att deltagarna får ta del av hur man rent konkret kan använda IKT i just det ämne man undervisar i. Samtidigt får man möjlighet att diskutera och samverka med kolleger som undervisar i samma ämnen, vilket möjliggör erfarenhetsutbyte och stärker kontakten lärarna emellan.

De digitala lärmiljöerna startar med ett tillfälle avsett för språklärare. Senare ordnas även liknande tillfällen för andra grupper, t.ex. klasslärare, realämneslärare och matematiklärare.

Idéer från fältet gällande digitala lärmiljöer mottages med tacksamhet. Om du är en lärare som tagit i bruk IKT i din undervisning och är villig att handleda andra lärare – tag kontakt med projektkoordinatorn!

15.09.2014

Nu startar benchmarking för rektorer i åk 1-6

Det är dags att sätta igång benchmarkingen för lågstadierektorerna inom Edu Arena-området. Sista veckan i september ordnas en “kick-off” där vi planerar och lägger upp tidtabellen för projektet. Rektorerna för stora skolor (fler än 100 elever) samlas tisdagen den 25.9 medan rektorerna för små skolor (färre än 100 elever) har sitt möte torsdagen den 27.9.2012. Alla rektorer har fått en kallelse per e-post till det möte de ska delta i.
Se ytterligare information under fliken “Kurser”.

Härnäst kommer rektorerna att delas i in mindre grupper och sedan kommer man inom grupperna att få besöka varandras skolor. När alla besök har utförts kommer vi att ordna en avslutande heldagsträff där erfarenheterna från benchmarkingen sammanfattas och projektet utvärderas.

Vi hoppas att alla rektorer ska få givande och lärorika upplevelser från benchmarkingen!

15.09.2014

Aktuellt inom projektet hösten 2012

Fr.o.m. 6.8.2012 fungerar Johanna Storbacka som ny projektkoordinator för Edu Arena.
I enlighet med projektplanen för åren 2012 – 2013 kommer vi fortsättningsvis fokusera på kompetensutveckling i samråd med kolleger med utgångspunkt i tanken om att vi kan lära oss av varandra. De traditionella fortbildningskurserna med utomstående föreläsare kommer att förverkligas inom mindre enheter. Inom kort startar planeringen av benchmarking för rektorerna i åk 1-6 och av kurser i syfte att öka användningen av digitala verktyg i undervisningen.

15.09.2014

Edu Arena 2012-2013

Projektet Edu Arena har fått fortsatt finansiering fram till 31.12.2013. Projektplanen för denna projekttid ser lite annorlunda ut, vilket kommer att betyda att verksamheten inte kommer att vara exakt likadan som under de två senaste åren. Röda tråden i projektet är denna gång att vi kan lära av varandra och den filosofin kommer vi att använda oss av så långt det går. Kurser i praktiska ämnen samt traditionella föreläsningar kommer även att finnas i fortsättningen men inte i samma mån som tidigare. Håll koll på sidan “kurser” för att hålla dig uppdaterad. Anmälningarna görs enbart via anmälningsformuläret som du hittar i samband med inbjudan. Inbjudan dyker alltid upp några veckor före kursstart.

15.09.2014

Edu Arena önskar god jul och tackar för ett gott samarbete

Edu Arenas projekttid för denna gång börjar vara över. De sista rapporterna fylls i för tillfället och sedan är denna projekttid avslutad. Vi skall dock hålla tummarna för att vi i januari får ett positivt besked på vår nya ansökan som lämnades in till Regionförvaltningsverket förra veckan.
Några kurser är redan inplanerade till vårterminen och lite till är under planering. Mera information finns under fliken kurser.
Om vi får en ny projektperiod finansierad så kommer vi att satsa mycket mer på att få mera IT in i undervisningen och vi jobbar som bäst på att hitta passliga lösningar för att hjälpa och stöda lärare i att övergå till nyare/modernare undervisningsmetoder.

Edu Arena vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Framgångsrikt Nytt År 2012!

15.09.2014

Uppföljningsblankett för fortbildning ht 2011

Varje skola bör lämna in en ifylld uppföljningsblankett med undervisningspersonalens deltagande i fortbildning under höstterminen 2011. Blanketten har sänts per e-post till samtliga rektorer, men finns även här för nedladdning. Blanketten skall vara projektkoordinatorn tillhanda senast den 20 december 2011. Glöm inte att fylla i skolans namn på blanketten. Förfrågningar riktas till veronika.holm(at)kronoby.fi.

Uppföljningsblankett ht 2011

15.09.2014

Kurs i Digital Storytelling med Hanna Mehtonen-Rinne 28-29.11.2011

Alla har en berättelse som väntar på att bli berättad. Eller rättare sagt, alla har en mängd, tiotals, hundratals berättelser i sig. Det gäller bara att hitta den, sätta fingret på den, plocka fram den och göra den synlig.

Digitalt berättande är ett sätt att synliggöra berättelsen. Det är en personlig historia, skriven, berättad och visualiserad av berättaren själv. Det är ett uttryckssätt, vars styrka ligger i enkelheten (du behöver inte vara duktig på att använda dator!), låga kostnader (du behöver inga dyra verktyg eller program!) och snabbheten (du skapar din berättelse från början till slut på två dagar).

Digital Storytelling är ett uttryckssätt, men det används också i skolsammanhang med mer konkreta mål: språkinlärning, grupparbeten, muntligt och skriftligt uttryck, mediekompetens, diskussion kring tema, delning av erfarenheter, samt mycket mer.

Lär dig metoden på en två dagars workshop med fotograf och digital berättare Hanna Mehtonen-Rinne.

15.09.2014

Motivation och arbetsro i skolan

I skolan upplevs ofta frustration och stress. Det går åt mycket tid och energi till att upprätthålla arbetsro och disciplin i klassrummet. Det är inte lätt att bemöta elevers negativa emotioner eller förhindra destruktivitet och ge konstruktiv kritik till elever som agerar likgiltigt, arrogant eller aggressivt. Den psykosociala miljön kan vara otrygg och sakna tydlig struktur och vilja till samarbete.

Kursbeskrivning:
Det finns ett behov av att skapa och utveckla principer och metoder för att skapa en rejäl förändring.

Här presenteras redskap för att:
• förbättra samarbetsanda och disciplin i klassrummet och i skolan
• öka elevernas motivation för inlärning, deltagande och personlig utveckling
• förtydliga lärarens uppdrag och skolans verksamhetsprinciper
• minska den onyttiga stressen och frustrationen

Föreläsare:
Pertti Simula, FM, Psykoanalytiker, arbetshandledare, författare till boken ”Hur bemöter du ilska och elakhet?”

Tid och plats:
Torsdag 3.11 kl. 15.00 – 18-00 Juthbacka Herrgård i Nykarleby
INBJUDAN!

15.09.2014

Handarbete för handarbetslärare

I höst ordnar Edu Arena i samarbete med Kronoby folkhögskola en fortbildnings- och inspirationskurs för handarbetslärare och andra intresserade inom undervisningspersonalen i Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo, Kronoby och Karleby.

Vi träffas under tre eftermiddag under höstterminen och får lite ny inspiration inför handarbetslektionerna i skolan.

13 oktober – Tovning
10 november – Korgflätning
1 december – Virkning

kl. 15.15 – 18.30
Mera information hittas i inbjudan!

Inbjudan!

15.09.2014

Lena Boström föreläser i Pedersöre 1.10.2011.

Ur kursinnehållet 1.10:

  • Lärstilar i klassrumsarbetet
  • Krokar för hjärnan
  • Metoder för olika lärstilar
  • Praktiskt arbete
  • Konkreta metodtips
  • Att gå vidare; konstruktivistiskt tänkande
  • Utmaningar, uppföljning och livskunskap

I kursen, som är en heldagsföreläsning, ingår ny och omfattande kursdokumentation.
Se inbjudan för mera information.

Plats: Sursik skola, Pedersöre
Tid: 1.10.2011 kl. 9-16
Anmälan: via anmälningsformuläret eller till 040 722 8925.
Anmälningsformulär
Inbjudan!

15.09.2014

ADHD, Aspergers och autismkurserna är alla fullsatta.

Alla tre kurser (16.5, 30.8 och 14.9) om att bemöta elever med ADHD, Aspergers och autism med Eeva-Liisa Salmi är fullsatta. Inga fler anmälningar tas emot.

15.09.2014

Regional fortbildningsdag för undervisningspersonalen 15.8.2011 i Karleby!

Undervisningspersonalen från den grundläggande utbildningen och gymnasierna är varmt välkomna på regional fortbildningsförmiddag måndag 15.8.2011 kl. 8.45-12.30 i Karleby stadshus. Information om den avgiftsfria busstransporten till och från Karleby finns under länken busstidtabell nedan. Returresan sker ca. kl. 13.00 från Karleby stadshus.

Lunch serveras på Karleby stadshus (undervisningspersonalen från kommunerna Karleby, Kronoby, Larsmo och Jakobstad) och på Sokos Hotel Kaarle (undervisningspersonalen från Nykarleby och Pedersöre) kl. 12.30. Adressen till Kaarle är Salutorget 4. Lunchen är avgiftsfri och det räcker att ni meddelar varifrån ni kommer vid kassan. Vid frågor kontakta projektkoordinatorn på tel. 040-722 8925 eller på e-post anna.kotka-bystedt[a]kronoby.fi

Busstidtabell

Programblad

Föreläsningsmaterail från 15.8:
Vändpunkter för ungdomar i riskzonen